நாயின் சக்தி - 2021

இலவசம் திரைப்படம் 2021

நாயின் சக்தி - 2021

The power of the dog - 2021

*திரைப்படங்களைப் பார்க்க Chrome உலாவியைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
<தலை> <உடல்>

கவர்ச்சியான பண்ணையாளர் Phil Burbank தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு பயத்தையும் பிரமிப்பையும் ஏற்படுத்துகிறார். அவனுடைய சகோதரன் ஒரு புதிய மனைவியையும் அவளுடைய மகனையும் வீட்டிற்கு அழைத்து வரும்போது, ​​காதலுக்கான வாய்ப்பை வெளிப்படுத்தும் வரை பில் அவர்களை துன்புறுத்துகிறான்.

கருத்து